Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

 1. Spółka Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe graczy na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej podczas zakładania konta gracza.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  • dla potrzeb niezbędnych do udziału w internetowych zakładach wzajemnych oraz w programie Liga Mistrzów Milenium
  • w celach promocyjnych i marketingowych
  • w innych celach szczegółowo wymienionych TUTAJ.

 4. Podczas rejestracji użytkownik musi podać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres email
  • obywatelstwo
  • adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
  • numer telefonu
  • rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
  • numer PESEL
  • numer rachunku bankowego
  • nazwa użytkownika (login) i hasło.

 5. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, zmiany danych oraz ich poprawiania.

 6. Dane osobowe gracza oraz dane dotyczące zawieranych zakladów i transakcji finansowych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem:
  • żądania udostępnienia danych skierowanego od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • żądania skierowanego od funkcjonariusza celno-skarbowego,
  • żądania skierowanego od inspektora kontroli celno-skarbowej,
  • na wniosek sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem,
  • żądania skierowanego od Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
  • żądania skierowanego przez inny podmiot upoważniony do przetwarzania takich danych na podstawie przepisów prawa.

 7. Dane osobowe gracza podlegają obowiązkowej weryfikacji w procesie rejestracji nowego konta gracza, w celu potwierdzenia tożsamości gracza oraz potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku (18 lat).

 8. Oprócz danych osobowych gracza, Spółka archiwizuje wszelkie dane wymieniane pomiędzy Spółką a uczestnikiem zakładu wzajemnego, w tym pozwalające na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego. Spółka zapewnia funkcjonariuszom celno-skarbowym dostęp do wyżej wymienionych danych. Dane te przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

 9. Spółka zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych i wprowadza zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do nich. Dane przesyłane pomiędzy serwisem internetowym a użytkownikiem zabezpieczone są m.in. za pomocą kryptograficznych technik ochrony danych.

 10. Gracz jest zobowiązany do nieudostępniania swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z konta przez gracza, w tym wynikające z udostępnienia wyżej wymienionych danych innym osobom.
   
 11. Pracownik, były pracownik Spółki lub osoba wspłpracująca ma możliwość anonimowego zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.
  Uwaga: osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność karną, cywilną, pracowniczą i administracyjną za podanie nieprawdziwych danych, w tym celowe zawiadomienie o zdarzeniu, którego nie było.

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę