Bezpieczeństwo

Spółka Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe graczy na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej podczas zakładania konta gracza. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane:

- dla potrzeb niezbędnych do udziału w internetowych zakładach wzajemnych oraz w programie Liga Mistrzów Milenium,
- w celach promocyjnych i marketingowych,
- w innych celach szczegółowo wymienionych TUTAJ.

Podczas rejestracji użytkownik musi podać następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- obywatelstwo,
- adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
- numer telefonu,
- rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
- numer PESEL,
- numer rachunku bankowego,
- nazwę użytkownika (login) i hasło.

Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, zmiany danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe gracza oraz dane dotyczące zawieranych zakladów i transakcji finansowych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem:
- żądania udostępnienia danych skierowanego od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- żądania skierowanego od funkcjonariusza celno-skarbowego,
- żądania skierowanego od inspektora kontroli celno-skarbowej,
- na wniosek sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem,
- żądania skierowanego od Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
- żądania skierowanego przez inny podmiot upoważniony do przetwarzania takich danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe gracza podlegają obowiązkowej weryfikacji w procesie rejestracji nowego konta gracza, w celu potwierdzenia tożsamości gracza oraz potwierdzenia osiągnięcia wymaganego wieku (18 lat).

Oprócz danych osobowych gracza, Spółka archiwizuje wszelkie dane wymieniane pomiędzy Spółką a uczestnikiem zakładu wzajemnego, w tym dane pozwalające na ustalenie przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego zakładu oraz dane niezbędne do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego.

Spółka zapewnia funkcjonariuszom celno-skarbowym dostęp do wyżej wymienionych danych. Dane te przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych i wprowadza zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do nich. Dane przesyłane pomiędzy serwisem internetowym a użytkownikiem zabezpieczone są m.in. za pomocą kryptograficznych technik ochrony danych.

Gracz jest zobowiązany do nieudostępniania swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z konta przez gracza, w tym wynikające z udostępnienia wyżej wymienionych danych innym osobom.
 
Pracownik, były pracownik Spółki lub osoba wspłpracująca ma możliwość anonimowego zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

Uwaga: osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność karną, cywilną, pracowniczą i administracyjną za podanie nieprawdziwych danych, w tym za celowe zawiadomienie o zdarzeniu, którego nie było.

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę